Bijzondere en Algemene voorwaarden

Bijzondere (deel 1) en Algemene voorwaarden (deel 2)

– versie: 1 januari 2024 n.a.v. update Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie reizen –

Fossanna bv is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen (gfg.be) en de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (vvr.be).

Fossanna bv
Contact: Annelies Barentsen, +32476885837, info@fossanna.com
Maatschappelijke zetel: Abelenlaan 6, 2550 Kontich, België
Ondernemingsnummer: BE 0790.138.541

Naast de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen (deel 2), zijn de Bijzondere voorwaarden van Fossanna bv van kracht (deel 1).


DEEL 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. Offertes


Alle offertes, webpagina’s en reisdocumenten worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Foto’s en illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt bezorgd, kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de overeenkomst. Kennelijke materiële vergissingen in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

2. Reservering

De overeenkomst komt tot stand zodra de reiziger akkoord gaat met de offerte. Hetzij door deze ondertekend voor akkoord terug te sturen, hetzij door betaling van het voorschot.

Aan de reiziger wordt gevraagd om de opgegeven data, reisroute, vluchturen en schrijfwijze van de voor- én familienamen van alle reizigers te controleren. Fouten die nadien pas worden opgemerkt kunnen tot extra kosten leiden die ten laste zijn van de reiziger.

De reiziger gaat bij reservering akkoord met de Bijzondere en Algemene voorwaarden van Fossanna bv.

3. Prijzen

Prijzen die telefonisch of via videocall worden doorgegeven, zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke offertes zijn geldig. Prijzen die in euro worden opgegeven, dienen in euro betaald te worden.

De overeengekomen prijs op de reisbevestiging is, behoudens kennelijk materiële vergissing, vast en alle opgesomde diensten zijn inbegrepen, behalve deze die we op het ogenblik van sluiting van de overeenkomst niet konden berekenen of kennen, of deze die ingevolge van lokale reglementeringen later zijn toegevoegd of enkel ter plaatse door de reiziger betaald kunnen worden.

Fossanna bv behoudt zich het recht om prijzen aan te passen volgens artikel 5 van de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie.

Waarbij de wisselkoers als referentiepunt tussen 0,0068 en 0,0072 EUR per ISK ligt.

Het opstellen of wijzigen van reisdossiers kan onderworpen worden aan dossierkosten. De standaard dossierkost bedraagt 50 euro.

Van de duurzaamheidsbijdrage van 15 euro per persoon wordt 10 euro aan kolvidur.is (CO2 compensatie voor de vluchten en auto of bus transport) overgemaakt en 5 euro aan safetravel.is.

Bij reservering betaalt de reiziger binnen de 7 dagen het voorschot van 30% van het totaalbedrag van de reis. Het saldo wordt ten laatste 60 dagen voor afreis op de rekening van Fossanna bv verwacht. (Voor groepen vanaf 8 reizigers wordt het saldo ten laatste 100 dagen voor afreis verwacht.)

Indien een verzekering wordt aangekocht, dient het volledige bedrag mee met het voorschot betaald te worden.

Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

4. Betalingen

Het voorschot en saldo van de reis zijn betaalbaar naar de bankrekening van Fossanna bv.

Reisdocumenten worden pas aan de klant bezorgd ten vroegste 60 dagen voor vertrek en na betaling van 100% van de reissom.

5. Formaliteiten

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem via de Bijzondere voorwaarden en de reisdocumenten door de reisorganisator worden medegedeeld.

Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten in het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten te checken voor vertrek. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Voor IJsland volstaat een identiteitskaart of geldig paspoort voor inwoners van EU landen. Ook voor kinderen geldt dat zij dienen te beschikken over een geldig identiteitsbewijs met foto. Het document dient 3 maanden langer geldig te zijn, dan de terugkeerdatum uit IJsland.

Een rijbewijs uitgegeven in EU landen is geldig in IJsland.

Hou er rekening mee dat de verzekering van uw ziekenfonds en alle bijkomende reisverzekeringen vervallen na een verblijf van meer dan 3 maanden.

Reizigers wordt aangeraden zich te registreren voor een verblijf in het buitenland via https://travellersonline.diplomatie.be en bij de IJslandse autoriteiten via https://safetravel.is/travel-plan.

Reizigers wordt gevraagd om van de reis- en weersomstandigheden ter plaatse op de hoogte te blijven via https://safetravel.is/ en https://www.road.is/ en weerwaarschuwingen niet te negeren.

6. Gezondheid

Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger zelf rust dan ook de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de bestemming.

De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft, aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daarvan op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt.

De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Voor groepsreizen worden mogelijk extra documenten opgevraagd, indien een vermoeden geldt dat het goed verloop van de groepsreis voor de andere deelnemers in het gedrang wordt gebracht.

Indien het land van bestemming een bewijs van inentingen vraagt, is dit geen reden om gratis te annuleren.

7. Vluchten en bagage

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger zich richten tot de uitvoerende luchtvaartmaatschappij om het Property Irregularity Report in te vullen en waar van toepassing een vergoeding te bekomen.

Fossanna bv is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage. Noch voor het niet naleven van het maximaal toegelaten aantal en gewicht van uw bagage. Extra kosten zijn steeds ten laste van de reiziger.

8. Wijziging en annulering door de reiziger

Indien een reiziger diens reis wenst aan te passen, zal een dossierkost van 25 euro per wijziging worden aangerekend, vermeerderd met de kosten die leveranciers voor wijzigingen doorrekenen. De reiziger aanvaardt dat elke wijziging afhangt van de beschikbaarheid van de gevraagde producten of diensten. En dat de meerprijs voor extra producten en diensten integraal wordt aangerekend.

Onder een aanpassing wordt onder meer verstaan een upgrade van kamertype, een toevoeging van een excursie, een toevoeging van een maaltijd of andere speciale wensen.

Indien een reiziger diens reis wenst te annuleren, moet Fossanna bv hier zo snel mogelijk schriftelijk per mail van op de hoogte worden gebracht. Fossanna bv zal de ontvangst van de mail per kerende bevestigen. Voor de zekerheid wordt gevraagd om daarnaast ook telefonisch contact op te nemen.

Bij een annulering door de reiziger (ook indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht), zijn volgende annuleringskosten van toepassing:
– tot 120 dagen voor vertrek: het voorschot
– tot 90 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
– tot 60 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom

Deze annuleringskosten kunnen vermeerderd worden met bijkomende kosten opgelegd door de leveranciers (luchtvaartmaatschappij, transportmaatschappij, autoverhuur, accommodaties of excursies) die eigen zijn aan een annulering.

Indien de reiziger over een annuleringsverzekering beschikt, kan die een aanvraag tot terugbetaling van de annuleringskosten bij diens verzekering indienen, wanneer de reden van annulering gedekt is in diens contract.

9. Wijziging door de reisorganisator

De reisorganisator behoudt zich het recht om kleine wijzigingen uit te voeren en zal de reiziger hier steeds van op de hoogte brengen via een duurzame gegevensdrager.

De reisorganisator behoudt zich het recht om kennelijke materiële vergissingen recht te zetten.

Indien de wijziging meer dan 8% van de totale reissom betreft, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen, overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketovereenkomsten.

10. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

Fossanna bv is aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer we optreden als organisator. Deze aansprakelijkheid hebben we niet wanneer we optreden als doorverkoper.

Fossanna bv is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, anders dan deze vermeld in de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Fossanna bv zal al het mogelijke in het werk stellen om reizigers te ondersteunen bij extreme weersomstandigheden en de eventuele nadelige gevolgen van de reiziger zoveel mogelijk te beperken. De reiziger is zich er echter van bewust dat reizen naar IJsland een zeker risico met zich meebrengt en een aanpassing van de reisroute tot de mogelijkheden behoort. Fossanna bv zal de reiziger steeds te goeder trouw informeren, maar legt de uiteindelijke beslissing bij de reiziger zelf.

Fossanna bv is niet aansprakelijk voor overlijden of lichamelijk letsel van de reiziger tijdens de reis en raadt de reiziger sterk aan om een reisverzekering te onderschrijven.

11. Groepsreizen

Voor groepsreizen geldt dat de reiziger zelf verantwoordelijk is voor het op tijd vervoegen van de reis, zowel bij aanvang als tijdens de reis. Eveneens geldt dat indien de reiziger op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, de verantwoordelijkheid volledig bij de reiziger wordt gelegd. De reiziger zal daardoor alle extra kosten die dit met zich meebrengt op zich nemen en heeft eveneens geen recht op terugbetaling van de niet genoten diensten.

De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid en het groepsgebeuren te allen tijde volgen. Bij overtreding van de richtlijnen of overmatige hinder voor de andere deelnemers, kan een deelnemer van verdere deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

Voor groepsreizen kan een reis- en annuleringsverzekering als voorwaarde gelden om deel te nemen. Wanneer deze voorwaarde van toepassing is, zal dit steeds bij de reisbeschrijving vermeld staan.

12. Klachtenregeling

Indien de reiziger tijdens de reis opmerkt dat niet alle diensten zoals verwacht worden geleverd, dan wordt aan de reiziger gevraagd om zich in eerste instantie tot de dienstverlener ter plaatse te richten.

Blijft er alsnog een non-conformiteit bestaan, dan dient de reiziger Fossanna bv onverwijld op de hoogte te brengen. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van de geboekte reis. De reiziger dient een klacht kenbaar te maken via info@fossanna.com of per sms bericht. De reiziger begrijpt dat hij ons zo snel mogelijk van het probleem op de hoogte dient te brengen, zodat we een efficiënte oplossing kunnen voorzien. Klachten na de reis dienen ons binnen de 14 dagen na terugkeer te bereiken.

Indien er geen minnelijke schikking wordt getroffen, richten de partijen zich tot de Geschillencommissie Reizen. Indien ook hier geen verzoening mogelijk is, is alleen de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Fossanna bv bevoegd.

13. Garantiefonds reizen

Fossanna bv is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. De reiziger is daardoor beschermd indien de reis niet kan doorgaan wegens insolventie van de reisorganisator en wordt desgevallend gerepatrieerd indien de reiziger gestrand is in het buitenland.

14. Intellectuele rechten

De site van Fossanna bv en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden
(een gedeelte van) de inhoud en afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van eerdergenoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.


DEEL 2. ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten.

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2
 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 2.500 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 2.501 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel : 02 277 62 15 of 02 277 61 80
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be